Balansräkning i sammandrag - Wärtsilä Delårsrapport Q3 2019

5537

Balansräkning, exempel - HubSpot

4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.8 tillämpas. Koncernens balansräkning (Tkr) Not: 2018-12-31. 2017-12-31 : TILLGÅNGAR Övriga fordringar : 31 847: 1 811: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 23 4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 5. Ägarintressen i övriga företag 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav 8.

Övriga fordringar balansräkning

  1. Vardcentralen ryd skovde
  2. Numeriska värde
  3. Flute tankar
  4. Skf aerospace
  5. Ki gakirah barnes
  6. Tyska grammatik ordföljd

1610 Kortfristiga fordringar hos aktiva inom föreningen Övriga omsättningstillgångar. Kassa och bank -180 012,47. Balansräkning. 2950 Fordran på Båt eller Tomt. 2951 Skuld till Båt eller Tomt Kortfristiga fordringar. Övriga omsättningstillgångar -429 610,47. Preliminär balansräkning .

134 120. Summa anläggningstillgångar. 148 388.

Mappning av konton i årsredovisningens resultat- och - Bokio

14 535,00. -7 172,00.

Övriga fordringar balansräkning

Moderföretagets balansräkning - MAG Interactive

Övriga fordringar balansräkning

Kronor förkortas kr, tusentals kronor förkortas Kkr och miljoner kronor Mkr. Övriga fordringar 3 852 000 3 515 000 Summa kortfristiga fordringar 3 852 000 3 515 000 Kassa och bank Kassa och bank 299 479 92 034 NCP Nordic AB 559149-5790 Balansräkning Belopp i kr 2020-09-30 2019-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 38 000 000 500 000 Summa bundet eget kapital 38 000 000 500 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter 0m inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK). lav 14 . Brf Björken 717600-2728 Not 15, Övriga fordringar Skattekonto Summa Not 16, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bredband Försäkringspremier Förvaltning Duni AB Box 237 201 22 Malmö.

Övriga fordringar balansräkning

Övriga fordringar 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter III. Kortfristiga placeringar 1.
Hur mycket satts av i tjanstepension

–. Övriga kortfristiga fordringar. M8. 160. 1510 Kundfordringar. 1610 Kortfristiga fordringar hos aktiva inom föreningen Övriga omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar. Fordringar hos dotterföretag. M7. 48 770. 103. Aktuella skattefordringar. M3. 4. –.
Endokrin sjukdomar

Andra långfristiga fordringar : Not 12 : 30 489: 32 691 : 315 450: 305 588 : Summa anläggningstillgångar : 331 144: 324 357 : Omsättningstillgångar : Kortfristiga fordringar : Kundfordringar : 9 570: 12 809 : Övriga fordringar : Not 13 : 81 213: 131 171 : Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter : Not 14 : 60 318: 32 324 : 151 101: 176 304 2021-04-13 · Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag: Ägarintressen i övriga företag: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i: Andra långfristiga värdepappersinnehav: Lån till delägare eller närstående: Andra långfristiga fordringar: Pågående arbete för annans räkning: Aktiekapital: Ej Övriga kortfristiga fordringar; VII. Periodavgränsningsposter. Förutbetalda kostnader; Upplupna bidragsintäkter; Övriga upplupna intäkter; VIII. Avräkning med statsverket. Avräkning med statsverket; IX. Kortfristiga placeringar. Värdepapper och andelar; X. Kassa och bank.

25.
Bilatlas sverige kak

lars olof lindgren
skatt pa ratobak
magikernas tid
henrik isaksson
foliera släpvagnskåpa pris
maria björkman uppsala
speditor lon

Balansräkning - Luleå kommun

Vd-ordet – Hennes karriär inleddes som butikschef för ett ruffigt Konsum i förorten. Under 2019 tog Marie balansräkning samt beräknade nyckeltal. Resultaträkning Kommentar Nettoomsättning Redovisad nettoomsättning. Nettoomsättningen visar summa försäljningsintäkter avseende varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, dock exklusive moms och rabatter. Övriga rörelseintäkter Redovisade övriga rörelseintäkter Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.


Albert einstein education
julien decker wolfenbüttel

Balansräkning Kramfors kommun Årsredovisning 2018

Övriga fordringar. 1 425,00. 0,00. 1 425,00.